Student Projects Week

Ontwikkel je netwerk over de grens tijdens de Student Projects Week in Wallonië!

31 maart 2020
- Charleroi

Info en Inschrijving : https://www.studentprojectsweek.be/