Student Projects Week

Ontwikkel je netwerk over de grens tijdens de Student Projects Week in Wallonië!

01 oktober 2020
- Charleroi

Info en Inschrijving : https://www.studentprojectsweek.be/